Nukleární medicína

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů. Nukleární medicína patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která je založena na anatomii, nukleární medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolismu. V mnoha případech jde o unikátní diagnostické testy, které umožňují diagnostiku nemoci či její progresi dříve, a tím zlepšení diagnosy pacienta.

Planární zobrazení neboli planární scintigrafie poskytuje dvourozměrný obraz orgánu a distribuci radiofarmaka,která odpovídá mnohdy změnám metabolismu v orgánu

Nukleární medicína umožňuje vyšetření v širokém spektru medicínských oborů - od pediatrie přes vnitřní lékařství až po např. psychiatrii. Je známo přes sto různých nukleárně medicinských zobrazovacích metod. Neexistuje orgán či zjištění funkce orgánu,který by nebyl zahrnut v některých metodikách nukleární medicíny.

SPECT označuje jednofotonovou emisní computerovou tomografii, která umožňuje rekonstrukci do třech řezů a event. i 3D zobrazení

Nejrozšířenější využití v dnešní době a v budoucnu je ve třech základních oborech - v kardiologii, neurologii a onkologii.

Nedílnou součástí nukleárních metodik jsou metody in vitro - radiosaturační analýza, které slouží ke zjišťování koncentrace složitých biologických látek v krevním séru - hormonů, TU markerů apod.

Nukleární medicína je používána i v terapii, a to např. při léčbě hyperthyreoidismu či rakoviny štítné žlázy, krevních imbalancí, ke zmírnění bolesti u různých typů rakoviny kostí a dalším terapeutickým použitím.

PET / pozitronová emisní tomografie / k zobrazení používá metabolické aktivity pozitronových radiofarmak

Nukleárně medicínské metody patří mezi minimálně zatěžující neinvazivní diagnostické vyšetřovací metody. Pacientovi je aplikováno velmi malé množství radiofarmaka, které je potřebné k získání kvalitní obrazové informace. Radiační zátěž při metodách v nukleární medicíně je srovnatelná, či často menší, jako při RTG vyšetřeních.

U většiny lidí tvoří přírodní radiace v jejich těle 85% roční expozice. Další expozice pochází z domácích detektorů, barevných televizorů apod. Lékaři v nukleární medicíně díky speciálnímu tréninku jsou schopni zvolit nejpříhodnější vyšetření pro každý jednotlivý medicínský problém, a tím se vyhnout nadbytečné radiační zátěži pro pacienta.