Ultrazvuková terapie

Fyzikální podstata

• Ultrazvuk je mechanické vlnění s frekvencí vyšší než 20 000Hz, při jeho terapeutické aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud, patří tedy mezi mechanoterapii.

• Pokud při aplikaci vyloučíme i minimální vzduchovou mezeru mezi aplikační hlavicí a povrchem těla, přenese se kmitání z hlavice na tkáně a formou podélného vlnění se snadno šíří do hloubky. Ve dráze ultrazvukového paprsku dojde k rozkmitání všech buněk. Tím dochází jednak k tzv. mikromasáži s následným zkapalněním rosolovitých struktur, jednak k přeměně mechanické energie na tepelnou a k hlubokému ohřevu tkání.Množství vznikajícího tepla je závislé na množství absorbované energie.

Další fyzikální jevy, uplatňující se při ultrazvukové terapii

Ukázka přístroje pro ultrazvukovou terapii

Fyziologické účinky ultrazvuku

1. Zlepšení lokální cirkulace a tím i metabolismu. S rostoucí teplotou se zvyšuje vazodilatace
2. Zvýšení permeability kapilár a tím urychlené vstřebávání extravazální tekutiny.
3. Zlepšení lokální cirkulace a pokles orthosympatické aktivity vede k výrazné svalové relaxaci.
4. Zlepšení bolestí z lokální ischémie.
5. Hematomy i otoky přecházejí díky přeměně fibrinogenu na fibrin v gel, ultrazvuk tento gel rozpouští a tím urychluje resorpci. Protože přeměna fibrinogenu na fibrin je základem hojení (vznik jizvy), není vhodné aplikovat ultrazvuk v perakutních stádiích po traumatu.
6. Zlepšení regeneračních schopností tkání .

Neterapeutické účinky ultrazvuku

Mají negativní vliv.
1. Poškození tkáně – při velké intenzitě může dojít k mechanickému nebo termickému poškození tkáně. Zvlášť citlivá je nervová tkáň, ležící těsně na kosti, blízko pod povrchem nebo kostní výstupky těsně pod kůží (kotníky, obratle).
2. Narušení pohyblivosti bílých krvinek. To lze minimalizovat dostatečným pohybem hlavice.
3. Následkem předávkování může dojít k poklesu glykémie, zvýšené únavě, nervozitě, ke změně chuti k jídlu, zácpě, zvýšenému sklonu k nemocem z nachlazení.

Kontraindikace ultrasonoterapie

Epifýzy rostoucích kostí
• Hrozí poškození růstové zóny a tím trvalé poškození pacienta
Oči, mozek, srdce, parachymatózní orgány
• Pro oči ponechat léčení specializovaným pracovištím
• K ozvučování dalších orgánů není racionální důvod
Čerstvá krvácení, menstruace
• Pro aplikaci v blízkosti zdroje krvácení nepoužívat
• Pro aplikaci v jiné oblasti upozornit na možnost zesílení krvácení
Nervy ležící na kosti a kostěné výstupky těsně pod kůží (obratle, kotníky, …)
• Vlivem stojatého vlnění dochází k lokálním zvýšením intenzity, tím může dojít ke zhoršení bolesti i k porušení nervových vláken